Меню Затваряне

Ръководоство за употреба на Zigma Aerio-300

Безопасност Livewell.bg С грижа за здравето Ръководство за употреба на пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300

Поставяне на филтъра

Благодарим Ви ако сте закупили пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300. Преди да използвате, моля, инсталирайте устройството правилно, съгласно следните 4 стъпки. Уверете се, че пречиствателят е инсталиран и поставен правилно, след което го свържете към източник на захранване.

Кога е време да сменим филтъра?

Въз основа на данните от лабораторните тестове, времето до пълното замърсяване на филтъра и нуждата от нов е между 6-9 месеца. В зависимост от средата и различните методи на използване, времето за смяна на филтъра ще бъде различно. Mоля, третирайте заменения филтър като незапалим боклук.

Представяне на пречиствателя

Контролен панел

Светлинният пръстеновиден индикатор показва качеството на въздуха в реално време. Когато филтърът изтече, светлинният пръстен ще започне да мига в червено.

Как да използваме?

Безопасност Livewell.bg С грижа за здравето Ръководство за употреба на пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300Натиснете този бутон, за да включите пречиствателя. По подразбиране се включва на 1-ва степен.

Промяна на скоростта на пречистване: Натискайки този бутон скоростта на вентилатора циклично преминава през „скорост 1 → скорост 2 → скорост 3 → автоматично → изключено“. Съответният индикатор за скоростта на вентилатора светва.

Автоматичен режим: В този режим машината сама определя скоростта на вентилатора според качеството на въздуха и благодарение на вграден изкуствен интелект.

Ръчно управление: Пречиствателят ще работи според зададената скорост на вентилатора, например 1/2/3.

Wi-Fi мрежово сдвояване: Първо изтеглете приложението Zigma от Google Play или App Store, като се обърнете към инструкциите в следващия параграф, добавете оборудване в приложението и завършете мрежовата конфигурация, за да сдвоите устройството. Процесът е изключително улеснен и трябва единствено да знаете името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа.

Безопасност Livewell.bg С грижа за здравето Ръководство за употреба на пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300 Нощен режим: Докоснете този бутон, за да включите / изключите режима на заспиване. Режимът на заспиване работи тихо, използвайки възможно най-ниската скорост на вентилатора. Всички индикатори, с изключение на индикатора за заспиване, ще бъдат изключени. Докосвайки произволен бутон, дисплеят ще се възобнови за 30 секунди и след това отново докоснете който и да е клавиш в рамките на 30 секунди, за да излезете от режим на заспиване и да влезете в автоматичния режим. След 30 секунди, без работа с бутон, дисплеят ще се изключи.

Заключване за деца: Натиснете и задръжте този бутон за 3 секунди, за да влезете или излезете от заключването за деца. След влизане в състояние на заключване за деца, други ключови функции няма да се изпълняват, ако има натискане на който и да е бутон. Всички индикаторни лампички мигат два пъти, но не изпълняват функцията на операцията. Ако не искате да излезете от състоянието на заключване за деца, но искате да управлявате други функции, можете да контролирате това чрез приложението.

Безопасност Livewell.bg С грижа за здравето Ръководство за употреба на пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300 Отрицателни йони / УВ-светлина: В дневен режим (не нощен) натиснете този бутон, за да включите и изключите отрицателните йони и UV лампата (управлението на отрицателните йони и UV лампата е едновременно). Когато отрицателните йони или UV лампата са включени / изключени, индикаторът за състоянието се включва / изключва.

Филтър: Когато животът на филтъра изтече, пръстенът за качеството на въздуха ще започне да мига в червено, напомняйки за нуждата от смяна. При включен към контакта и работещ уред, натиснете и задръжте бутона за 5 секунди. След звуков сигнал светлинният пръстен ще мигне 3 пъти в червено, след което животът на филтъра ще бъде нулиран в изкуствения интелект на системата и приложението.

След изтичане на филтъра, пречиствателят може да работи още 168 часа, преди да се изключи автоматично. След това не може да бъде включен, преди бъде сменен с нов и да бъде направено нулиране по описания горе начин.

Приложение за смарт контрол Zigma APP

Безопасност Livewell.bg С грижа за здравето Ръководство за употреба на пречиствателя на въздух Zigma Aerio-300

1. Свалете и инсталирайте Zigma APP

Сканирайте QR кода отгоре или използвайте една от следните иконките.

2. Регистрирайте се в приложението

Свържете вашето устройство

Сканирай QR кода на гърба (задния капак) на устройството. Вашето мобилно устройство трябва да е свързано към Wi-Fi мрежата, която използвате вкъщи или в офиса.

Wi-Fi настройки

Изберете 2.4GHz Wi-Fi мрежа (повечето рутери използват тази честота) и въведете паролата на вашата мрежа. Към момента устройството не поддържа 5G мрежи.

Изключете и включете устройството, след което задръжте бутона за включване / изключване за 3-5 секунди, докато не чуете сигнал. Следвайте останалите стъпки в приложението.

Насладете се на чист въздух и лекота при дишане

В случай, че срещате затруднения, пишете ни!

Съображения

 • Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са под надзор или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите при неправилна експлоатация;
 • Деца не бива да използват уреда за игра или други развлекателни занимания;
 • Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без надзор;
 • Aко захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или квалифицирани лица, за да се избегне опасност;
 • Преди почистване или друга поддръжка, уредът трябва да бъде изключен от захранването;
 • Почиствайте UV-C повърхността (лампата) на всеки 6 месеца или когато пропускливостта на светлината е по-малка от 60%. За целта трябва да се използват сухи кърпички, без каквито и да е било течни почистващи агенти. Изключете захранването преди почистване;
 • За да използвате уреда, трябва да сте наясно със следните съображения:
  • Уредът съдържа излъчвател на UV светлина, който е ограничен единствено във вътрешността на системата;
  • Неправилното използване на уреда или налична повреда на корпуса може да доведе до излъчване на опасно UV лъчение извън системата. Прякото UV лъчение може, дори в малки дози, да причини вреда на очите и кожата;
  • Уреди, които имат очевидни повреди или щети, не трябва да се експлоатират;
  • Подмяната на UV-C излъчвателя не е разрешена извън контрола на производителя или оторизиран сервиз;

Безопасност

 • Когато уредът не се използва дълго време, не забравяйте да захванете здраво контакта и щепсела, и да изключите захранващия кабел;
 • Не поставяйте уреда на следните места:
  • Нестабилни места. В противен случай може да падне и да причини нараняване;
  • Mеста с висока температура, висока влажност или лесни за намокряне. за предотвратяване на течове и повреда на системата;
  • Места, където се отделят сажди;
  • Mеста с наличие на летливи масла и течности или взривоопасни газове;
  • Места с наличието на високи концентрации на корозивни газове и метален прах;
 • Не допускайте в система летливи и лесно запалими вещества. В противен случай това може да доведе до пожар;
 • Не използвайте пречиствателя на въздуха в помещения, където е пръскано с инсектициди/пестициди против насекоми/гразачи. Химичните остатъци се натрупват вътре в системата и могат да се освободят на по-късен етап, застрашавайки здравето;
 • Не мокрете която и да е част от системата. В противен случай това може да предизвика пожар или токов удар;
 • Периодично проветрявайте помещения, в които успредно използвате печки за отопление, камини или нагреватели с реотани. При всички други случаи дръжте прозорците и вратите на помещението затворени, за да бъде максимално ефективен пречиствателя.
 • Не използвайте бензин, химикали и други разтворители при почситване. Не пръскайте с инсектициди;
 • Не сядайте и не се опирайте на пречиствателя. В противен случай това може да доведе до щети по системата;
 • Не разклащайте пречиствателя. В противен случай това може да причини повреда на сензора за качеството на въздуха;
 • Пречиствателят на въздуха трябва да се съхранява на сухи, проветриви, некорозивни и експлозивни зони;
 • Поставете на поне 60см от стената, в случай, че входа за въздух е обърнат към стената;